• slider image
:::

2. 接案作業

 1.瀏覽報修資料

 

   新頁面會顯示報修資料

 

  點選上方選項 會顯示照片等其他資料

 

  2.註記[接案]或[已報價]

    確定接案則點選 接案 如果接案且已經報價 就點選 已報價

   (報價單可點選維修紀錄上傳檔案 請參考後面的說明)

   

3.上傳估價單